Stichtingen

Stg Geschiedschrijving RGT

Stichting  Geschiedschrijving (SGG)

De SGG maakt deel uit van de verzameling Genie-instanties die gezamenlijk de doelstellingen van het Regiment Genietroepen nastreven. Daartoe onderhoudt de stichting met regelmaat contact met vertegenwoordigers van de genie-eenheden, de Genieverenigingen en overige stichtingen en uiteraard frequent met de Regimentscommandant en zijn staf

Opgericht in 2001 heeft de stichting conform de stichtingsacte de volgende doelstelling:

De stichting heeft ten doel het bevorderen van wetenschappelijk verantwoorde studies en de publicatie ervan en het bekend stellen van activiteiten en gebeurtenissen, die verricht zijn door, hebben plaatsgevonden bij, of anderszins in verband staan met het Wapen der Genie of de Dienst Vastgoed Defensie (voorheen DGW&T / Dienst der Genie) en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

 • Het selecteren van relevante onderwerpen die voor een beschrijving in aanmerking komen
 • Het benaderen van medewerkers voor het verrichten van onderzoek, het vastleggen en beschrijven van gebeurtenissen, activiteiten en dergelijke en het stimuleren van deze werkzaamheden door begeleiding, advisering, assistentie en coördinatie
 • Het beoordelen van al dan niet spontaan aangeboden kopie op geschiktheid voor publicatie
 • Het verlenen van bemiddeling en assistentie bij de publicatie van daartoe geschikt geachte kopij, dan wel het zelfstandig verzorgen van uitgaven

De huidige samenstelling van het bestuur is:

 • Voorzitter: kol  der Genie b.d. Jos Overman;
 • Secretaris: maj der Genie Hermen de Haan;
 • Penningmeester: resmaj der Genie Kees Ockhuijsen;
 • Vertegenwoordiger Vereniging Officieren Genie: lkol der Genie b.d. Theo van Kauuwen;
 • Vertegenwoordiger actief dienende officieren: maj der Genie Hermen de Haan;
 • Vertegenwoordiger Vereniging Genie Onderofficieren: aooi der Genie Herman Jogems;
 • Vertegenwoordiger actief dienende onderofficieren aooi der Genie Erik Slingerland.

Actueel

Op dit moment zijn de volgende thema’s bij de Stichting in behandeling:

 1. De Genie in Libanon (behandelaar: Kap b.d. Henk Hoeve);
 2. Het duikbedrijf van de Genie (behandelaar Kap b.d. Leo Lagarde);
 3. 325 Jaar bouwen voor de landsverdediging (actualisering 300 jaar bouwen voor de landsverdediging; behandelaar Kol b.d. Jos Overman);
 4. Voorzien: de Genie-reservist (behandelaar nader te bepalen)

Ten slotte: In het boek 250 jaar regiment Genietroepen (1998) is de oude en ook de meer recente geschiedenis van ons regiment belicht. We verkennen op dit moment de mogelijkheden tot het ontwikkelen van een canon voor het Regiment Genietroepen, een laagdrempelige digitale versie van de geschiedenis van ons regiment die via de website van het regiment (en eventuele andere portals) kan worden benaderd. De onderdelen van de geschiedenis zijn daarbij via “digitale vensters” op maat door belangstellenden te benaderen.

 

Stichting Vrienden van het Regiment Genietroepen  (SVRG)

De SVRG maakt deel uit van de verzameling genie-instanties die gezamenlijk de doelstellingen van het Regiment Genietroepen nastreven. Daartoe onderhoudt de stichting met regelmaat contact met vertegenwoordigers van de genie-eenheden, de genieverenigingen en overige stichtingen en uiteraard frequent met de staf van het regiment.

Opgericht in 2000 heeft de stichting de volgende doelstelling:

Het uitvoeren van de financiële aspecten van alle activiteiten verband houdende met het regiment. De stichting beheert de gelden van het regiment en geeft advies aan de Regimentstraditieraad over bestedingen of reserveringen voor toekomstige bestedingen.

De SVRG is ook belast met de inning van donaties en het verstrekken van gelden aan dié genie-instanties, die daarom verzocht hebben en waaraan de Regimentstraditieraad haar goedkeuring heeft gegeven. 

In de praktijk betekent dit dat de SVRG jaarlijks een deel van haar fondsen uitkeert aan de regimentsadjudant, die daarmee zijn taken namens het regiment vervult.

Ook de andere stichtingen -  het  Fanfarekorps der Genie, de stichting Veteranen Regiment Genietroepen, de stichting Geschiedschrijving Genie, de stichting Historische Genie Verzameling (Geniemuseum) – kunnen een financiële bijdrage ontvangen indien de Regimentstraditieraad daartoe besluit.

De Regimentstraditieraad stelt de randvoorwaarden waarbinnen de SVRG haar taken uitvoert en houdt het toezicht daarop. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie officieren b.d. in de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester en een actiefdienend officier en onderofficier, allen benoemd door de Regimentstraditieraad.

Hoe komt De SVRG aan haar financiële middelen?

Jaarlijks worden alle genisten door de regimentscommandant aangespoord een financiële bijdrage te leveren om de door velen gewaardeerde activiteiten te ondersteunen.

Een Vriend van het Regiment Genietroepen kan natuurlijk ook zonder die aansporing zijn jaarlijkse donatie storten op rekeningnummer NL 13 ABNA 0611 3640 69 (ABN-AMRObank Heerde) t.n.v. SVRG.

De huidige samenstelling van het bestuur is:

 • lkol der Genie b.d., J.C. Ruiter, voorzitter,
 • lkol der Genie b.d., J.J.M. Hogenboom, secretaris,
 • lkol der Genie b.d., R.L. Broeksma, penningmeester,
 • adjudant der Genie H. G. J. Jogems, lid van het bestuur.