Waarderingen

Bronzen Genist

Algemeen
De Bronzen Genist is uitgevoerd in een bronskleurige legering en beeldt een pionier uit op een kantelenplatform. Aan de Bronzen Genist is een oorkonde verbonden, waarop de reden van toekenning wordt vermeld.

Toekenning
Toekenning van de Bronzen Genist geschiedt:
- als blijk van waardering voor aan het Regiment bewezen diensten;
- op grond van bijzondere prestaties welke het aanzien van het Regiment Genietroepen of delen daarvan in belangrijke mate hebben verhoogd;
- in bijzondere gevallen.

De uitreiking geschiedt door de Regimentscommandant persoonlijk en zal op een voor het Regiment bijzonder tijdstip plaatsvinden. 

De secretaris van de TRG houdt van de uitreiking een nominatieve administratie bij.
Van de uitreiking wordt zo breed mogelijk verslag gedaan in diverse publicaties. Daartoe zal de RA een of meerdere personen benaderen teneinde verslag te doen.

Herinneringspeld

Algemeen

 • Overwegende, dat een herinnering aan langdurige dienst bij het Wapen der Genie wenselijk was, besloot de Traditieraad in zijn vergadering van 03 juli 1981 een "Herinneringsspeld Genie" in te stellen en ten geschenke te geven aan hen, die tot het Wapen der Genie behoren en bij dit Wapen langdurig gediend hebben
 • De Traditieraad besloot op 13 juni 1996 de uitreiking niet meer op de jaarlijkse corpsdiners of de jaarlijkse instructiedag te laten plaatsvinden, doch dit op een aparte dag te laten plaatsvinden aan alle categorieën tegelijk in aanwezigheid van de leden van de Traditieraad Regiment Genietroepen.

Beschrijving

De Herinneringsspeld Genie bestaat uit een massief zilveren draagspeld voorstellende een combinatie van het genie embleem, en de emblemen van pioniers, pontonniers en sappeurs.

 

Toekenning

Toekenning geschiedt aan:

 • alle militairen van het Wapen der Genie die de actieve dienst, met eervol ontslag, hebben verlaten, en op dat moment 12 jaar of langer bij het Wapen der Genie hebben gediend
 • alle actieve reservisten van het Wapen der Genie, die na het bereiken van de leeftijd van 45 jaar in functie zijn gebleven. (Dit voor zover de speld niet reeds op een eerder tijdstip werd toegekend)

Procedure

 1. Aanschrijven en uitnodigen
  Voor het aanschrijven en uitnodigen van de gerechtigden zal de Regimentsadjudant zorg dragen.
 2. Uitreiking
  De gerechtigden die in een bepaald jaar de actieve dienst hebben verlaten zullen in het daarop volgende jaar een uitnodiging voor de uitreiking ontvangen. De gerechtigde dient in persoon te verschijnen voor het in ontvangst nemen van de speld. De uitreiking geschiedt door de Regimentscommandant en/of Regimentsadjudant.
 3. Plaats
  De plaats van de uitreiking wordt door de Traditieraad Genie vastgesteld.
 4. Verhindering
  Bij kennisgeving van verhindering wordt de uitnodiging eenmalig herhaald in het volgende jaar.
 5. Verslaglegging en administratie
  De secretaris van de TRG houdt van de uitreiking nominatieve administratie bij. Van de uitreiking wordt verslag gedaan in de publicaties van VOG en VGOO en het Genieuws.

Slotbepaling

Allen, die voor datum van dit instellingsbesluit gerechtigd waren tot het ontvangen van deze speld en zij, die nadat ze twee maal zijn aangeschreven en de speld daarna nog niet in hun bezit hebben, kunnen desgewenst de "Herinneringsspeld Genie" toegezonden krijgen. Daartoe dient contact opgenomen met de Regimentsadjudant.

Oorkonde

Toekenning

De oorkonde wordt toegekend wegens:

 • het vervullen van bijzondere functies of
 • bijzondere werkzaamheden voor het Regiment Genietroepen of
 • bijzondere verdiensten tijdens operationele inzet met een positieve uitstraling voor het Wapen der Genie.

Aan de oorkonde is een stoffelijke blijk van waardering verbonden. 

Uitreiking

De uitreiking geschiedt door de Regimentscommandant of de Regimentsadjudant persoonlijk en zal op een voor de betreffende persoon bijzonder tijdstip plaatsvinden. 

De secretaris van de TRG houdt van de uitreiking een nominatieve administratie bij.

Regimentslegpenning

Algemeen

De Regimentslegpenning is de hoogste waardering die het Regiment kent. De legpenning is uitgevoerd in zilverkleurig metaal. Op de voorzijde is het Regimentsembleem afgebeeld. Op de keerzijde is de tekst "Vanwege Uw Verdiensten" gegraveerd. Aan de legpenning is een oorkonde verbonden, waarop de reden van toekenning wordt vermeld.

Toekenning

Toekenning van de Regimentslegpenning geschiedt:
als blijk van waardering voor langdurig aan het Regiment bewezen uitstekende diensten;
op grond van zeer bijzondere prestaties die het aanzien van het Regiment in belangrijke mate hebben verhoogd;
in zeer bijzondere gevallen.
 

Uitreiking

De uitreiking geschiedt door de Regimentscommandant persoonlijk en zal op een voor het Regiment bijzonder tijdstip plaatsvinden. 
De secretaris van de TRG houdt van de uitreiking een nominatieve administratie bij. Van de uitreiking wordt zo breed mogelijk verslag gedaan in diverse publicaties. Daartoe zal de RA een of meerdere personen benaderen teneinde van deze gebeurtenis verslag te doen.