Polder2c

Polder2C's

Het onderzoeksproject Polder2C’s heeft als doel om het 2 Zeeën gebied klimaatadaptiever te maken, om beter bestand te zijn tegen de effecten van klimaatverandering zoals de stijgende zeespiegel. Het project heeft een aantal focusgebieden: waterkeringen, noodhulp en kennisdeling over de sterkte van waterkeringen en crisisbeheersing.

Klimaatverandering treft ons sneller en extremer dan verwacht. De gemeenschappelijke uitdaging van de partners van dit project is om voorbereid te zijn op de uitdagingen op het gebied van klimaatverandering. Het Polder2C's project gaat helpen om de potentiële impact van overstromingen in waterveiligheidsplannen te verwerken, op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Over hoe sterk waterkeringen zijn in hoogwatersituaties is weinig bekend. Ook voor het oefenen met crisisbeheersing bij calamiteiten biedt het project mogelijkheden. De kennis die in het project wordt ontwikkeld, vormt de basis voor de volgende generatie watermanagers.

Living Lab Hedwige-Prosperpolder
Het polder2C's project vindt plaats in de Hedwige-Prosperpolder. In deze polder, op de grens tussen Nederland en België, wordt in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan de huidige Scheldedijk de komende jaren vervangen door een nieuwe ringdijk meer landwaarts. Tijdens de aanlegfase ontstaat een uniek Living Lab van enkele kilometers dijk. Hier worden waterkeringen en crisisplannen in de praktijk getest. Voordat de Scheldedijk doorbroken en deels afgegraven wordt, worden er dijksterkteproeven uitgevoerd. Na de bouw van een nieuwe dijk kan de huidige Scheldedijk belast worden tot daadwerkelijk falen. Parallel daaraan wordt geoefend met het voorkomen, het bewust veroorzaken en het herstellen van dijkschade en -doorbraken. Dit wordt ondersteund met grootschalige crisisoefeningen.

In het project werken partners uit België, Frankrijk, Engeland en Nederland samen aan een klimaatbestendig twee-zeeëngebied. STOWA is hoofdpartner en is samen met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken/Waterbouwkundig Laboratorium (WL) uit Vlaanderen trekker van dit project. STOWA en WL bundelen hun krachten om binnen het polder2C's project enerzijds dijksterkteproeven en anderzijds crisisoefeningen te faciliteren. Samen met andere sleutelfiguren zal invulling gegeven worden aan de proeven en zullen deze tot uitvoering gebracht worden.

Inzet Regiment Genietroepen

In het Living Lab Hedwige-Prosperpolder is een testfaciliteit, de Hedwigepool, aangelegd. Dit is een afgesloten bassin dat gebruikt is om op een veilige en gecontroleerde manier te oefenen met innovatieve noodmaatregelen. Begin 2022 zijn verschillende mobiele waterkeringen en de Bresdefender getest. De BresDefender is een drijvende ponton dat kan dienen om bresgroei te stoppen of te vertragen. Het gebruik en de effectiviteit van de Bresdefender bij hoogwatercrises is gedurende twee weken getest.


Foto hedwigepool met pontons

Eind februari 2023 vond op het oefenterrein van het Ministerie van Defensie in de Marnewaard, Groningen, een Breach Initiation proef plaats. Tijdens deze proef werd door de genie met explosieven op gecontroleerde manier en met lichte middelen een gat (bres) gemaakt in een kunstmatig aangelegde dijk. In het scenario is dit de laatste noodmaatregel om bij een hoogwatercrisis een benedenstrooms gelegen gebied (dichtbevolkt en/of van grote economische waarden) te beschermen, door een bovenstrooms gelegen gebied te inunderen en zo de hoogwaterpiek afvoer van een rivier af te toppen. Dit is een scenario met extreem grote afvoeren waar de dijken niet op ontworpen zijn. 

Het inzetten van het slaan van een gat in een dijk met explosieven in vredestijd, juist om schade te beperken, is nieuw. Een gecontroleerde bresinitiatie met explosieven heeft nooit eerder in Nederland plaatsgevonden

Alle proeven lieten zien wat het Regiment Genietropen aan kennis en kunde in huis heeft. Juist door het testen van deze innovatieve methoden is de gereedstelling van de manschappen in tijden van een watercrisis versterkt.