Stichtingen & verenigingen

Algemeen
Onder de vleugels van het regiment werken een groot aantal (veelal) autonoom functionerende stichtingen en verenigingen, die elk op hun beurt de doelstellingen van het Regiment Genietroepen nastreven en ondersteunen. Daartoe onderhouden zij met enige regelmaat contact met vertegenwoordigers van de genie-eenheden, andere genieverenigingen en -stichtingen, en uiteraard frequent met de regimentscommandant en zijn staf.

Op de homepage van de regimentswebsite en in de regiments-app vindt u rechtstreekse hyperlinks naar de websites van de navolgende stichtingen, verenigingen en instanties: de VVRG, de VOG, de VGOO, de VOPET, het VFKG, de SGG, de BCG, het Geniemuseum (stichting Historische Genieverzameling) en de ROG Big Band.

Stichting Vrienden van het Regiment Genietroepen (SVRG)
In tegenstelling tot de andere genoemde stichtingen en verenigingen heeft de SVRG geen website. Vandaar wat meer informatie over deze stichting.

Opgericht in 2000 heeft de SVRG de volgende doelstelling: Het uitvoeren van de financiële aspecten van alle activiteiten verband houdende met het regiment. De stichting beheert de gelden van het regiment en geeft advies aan de Regimentstraditieraad over bestedingen of reserveringen voor toekomstige bestedingen.

De SVRG is ook belast met de inning van donaties en het verstrekken van gelden aan dié genie-instanties die daarom verzocht hebben en waaraan de Regimentstraditieraad haar goedkeuring heeft gegeven. In de praktijk betekent dit dat de SVRG jaarlijks een deel van haar fondsen uitkeert aan de regimentsadjudant, die daarmee zijn traditietaken namens het regiment vervult.

Ook andere stichtingen zoals het Vrijwillig Fanfarekorps der Genie, stichting Veteranen Regiment Genietroepen, Stichting Geschiedschrijving Genie en de stichting Historische Genie Verzameling, kunnen een financiële bijdrage ontvangen indien de Regimentstraditieraad daartoe besluit.

De Regimentstraditieraad stelt de randvoorwaarden waarbinnen de SVRG haar taken uitvoert en houdt het toezicht daarop. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie officieren b.d. in de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester, en een actief dienend officier en of onderofficier. Zij zijn allen benoemd door de Regimentstraditieraad.

Hoe komt de SVRG aan haar financiële middelen?
Jaarlijks worden alle genisten door de regimentscommandant aangespoord een financiële bijdrage te leveren om de door velen gewaardeerde activiteiten te ondersteunen.

Een Vriend van het Regiment Genietroepen kan natuurlijk ook zonder die aansporing zijn jaarlijkse donatie storten op rekeningnummer NL 13 ABNA 0611 3640 69 (ABN-AMRO te Heerde) t.n.v. SVRG.

De huidige samenstelling van het SVRG-bestuur is als volgt:

  • luitenant-kolonel der Genie b.d. J.C. Ruiter, voorzitter;
  • majoor der Genie b.d. D.C.P. Janse, secretaris;
  • luitenant-kolonel der Genie b.d. R.L. Broeksma, penningmeester;
  • sergeant-majoor der Genie P.N.C.M. Rila, lid van het bestuur.