Nieuws

DIALOOG met de Regimentscommandant

Redactie magazine Genist
20 november 2018

Goed om met elkaar van gedachten te wisselen over onze eigen genie-organisatie en wat daarin moet worden verbeterd. Ik ben blij dat u daar open en eerlijk en soms ongezouten uw mening over  hebt gegeven. Daar kan ik en moet ik wat mee, daar moeten we verder op bouwen.

Onze Regimentscommandant, kolonel Burg Valk, is voorafgaand aan de regimentsdiners, in gesprek geweest met de onderofficieren en officieren van ons wapen. Onderstaand een aantal voor elke genist interessante bespiegelingen.

Vulling genie-organisatie 

Twee jaar geleden constateerde onze CDS dat we langzaam weer konden gaan bouwen aan het verbeteren van onze organisatie. Er werden plannen gemaakt om de GENIE 30% te laten groeien en, voor de duidelijkheid, die plannen bestaan nog steeds al moeten ze mogelijk enigszins worden aangepast als gevolg van voortschrijdend inzicht.

Gevoelsmatig zijn we echter nog helemaal niet uit dat diepe dal. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de sterke concurrentie die wij, als genisten, ondervinden van de arbeidsmarkt. Daarom is onze instroom ver onder de maat en lopen we als genieorganisatie langzaam leeg. 

Als we niets doen, zijn in 2021 alle genie-compagnieën minder dan 50% gevuld waarbij geen rekening is gehouden met zaken als medische mutatie, ouderschapsverlof, studieverlof e.d.. 

Maatregelen in uitvoering om dit te voorkomen

Niets doen is dus GEEN optie. Daarom heeft de genie o.a. de volgende maatregelen genomen. 

  • Starten met een eigen manschappen-opleiding Genie (VEVA BBL Genie) waarbij de civiele schoolopleiding, de AMO en de groepsvorming worden geïntegreerd. Verwacht wordt dat hiermee het uitvalpercentage tijdens de opleiding sterk zal verminderen. Daarnaast zullen manschappen 20 maanden eerder hun opleiding beëindigen. Dit betekent dus in grotere getale en eerder bij de eenheid beschikbaar voor inzet.
  • Veranderen van de Vaktechnische Opleiding voor Onderofficieren door gebruik te maken van eerder verworven competenties en zorgen dat flexibele instroom mogelijk is. Hierdoor wordt de opleiding verkort en zal het zogenaamde wachtklikken worden voorkomen.
  • Opzetten van een systeem om de basis weer op orde te brengen door maximaal te ‘leren in het werk’. Het ‘oude’ systeem van leermeester-leerling gesel wordt hiermee weer in ere hersteld.
  • Verbeteren van de werving genie door het instellen van een bureau Wervingsondersteuning Genie met faciliteiten als een goede geniefilm, wervingsaanhangers en goed foldermateriaal.
  • Luisteren naar het personeel door met hen de dialoog aan te gaan. Ons personeel heeft duidelijk aangegeven dat communicatie met hen VEEL beter moet.
  • Uitgeven van loopbaansporen genie waarmee perspectief en duidelijkheid wordt geboden aan het zittende personeel.
    (NR1 van de gewenste secundaire arbeidsvoorwaarden)

Om het tij van leegloop te keren hebben we dus een enorme klus te klaren. Daarnaast hebben we nog een andere uitdaging en dat is de GENIE toekomstbestendig maken voor een high intensity conflict.
Het repareren van de Genie van Vandaag moet dus hand in hand gaan met het inrichten van de Genie van Morgen en Overmorgen.

Dit betekent een MEGA-klus de komende jaren. De eerste stappen daartoe zijn genomen maar we zijn er nog lang niet. Daarom zullen we elkaar meer dan keihard nodig hebben de komende jaren. We zullen de saamhorigheid, de teamgeest en de kameraadschap van ons regiment moeten gebruiken om dit mega-varkentje te wassen. We moeten dus invulling geven aan ons credo, onze geloofsovertuiging, “De Genie,  dat zijn we samen”.

SODEJU