Beëdiging dzv 11 Pagnbat te Vught (geannuleerd)

Deze beëdiging is geannuleerd. De eerstkomende beëdiging vind plaats op 26 april 2018.