Het Regiment

De grondstof voor genisten is ‘het terrein’ in de ruimste zin van het woord: grond, water en infrastructuur. Het terrein wordt bewerkt – zonodig met springstof - zodat het voor de tegenstander een obstakel wordt. Voor de eigen eenheden wordt het terrein aangepast aan de behoeften, worden waterlopen overbrugd, kampementen gebouwd en beschermingsconstructies gemaakt.

Om deze veelheid van taken professioneel te kunnen uitvoeren, zijn veel bouwstenen nodig. De allerbelangrijkste bouwsteen is ons personeel, personeel met goede opleidingen en veel ervaring. Teamgeest is een andere onmisbare bouwsteen net zoals creativiteit. Er is geen klus die een genist individueel kan volbrengen. Daarvoor zijn de taken te grootschalig, te complex en de omstandigheden vaak te ongunstig.

Genisten hebben elkaar nodig. Het is bij uitstek de taak van het Regiment Genietroepen om hieraan invulling te geven. Het regiment draagt zijn bouwsteen bij aan het vakmanschap van genisten door de verbondenheid vorm te geven. Bij alle activiteiten staan saamhorigheid en kameraadschap op de voorgrond.

In vroegere tijden was een regiment een organieke legereenheid. In de moderne Koninklijke Landmacht is dit niet meer het geval. Regimenten zijn geen duidelijk bepaalde eenheden meer. Hun taken zijn komen te liggen op het gebied van traditiehandhaving en saamhorigheid binnen de diverse wapens en dienstvakken.

Het Regiment Genietroepen is de verzamelnaam voor iedere militair en burger, die behoort tot het Wapen der Genie of die tewerkgesteld is bij een genie-eenheid. Ook de oudgedienden behoren tot het regiment.

Volgens het woordenboek betekent het woord ‘genie’: de scheppende begaafdheid, die het normale ver te boven gaat. En hoewel niet iedere afzonderlijke genist een Einstein is, slaat de karakteristiek van de scheppende begaafdheid wel degelijk op het Wapen der Genie als geheel.